Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021
Θέση Εργασίας - Εργοθεραπευτής/τριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» καλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργοθεραπευτή /τριας, με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Εργοθεραπείας ή Απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Πτυχίο του εξωτερικού, συνοδευόμενου από πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή
 • Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε σε ισχύ
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS OFFICE)
 • Προηγούμενη τριετής συναφής επαγγελματική εμπειρία
 • Αφορά τους άνδρες υποψηφίους: εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές

Δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη

 • Ικανότητα σχεδιασμού προγράμματος παρέμβασης τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ευχέρεια δημόσιου λόγου
 • Γνώσεις Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 • Γνώση δημιουργίας πολυμεσικού υλικού (επεξεργασία εικόνας, βίντεο, animation κ.α.-επιθυμητό)
 • Γνώση άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσας (επιθυμητό)
 • Πρότερη εμπειρία στη συγγραφή και υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων (επιθυμητό)

Διαδικασία Αξιολόγησης:

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία ατομικής συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής, ο/η επιλεγείς/σα θα κληθεί να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» e-mail: info@eeamargarita.gr.

Λήξη προθεσμίας υποβολής βιογραφικών: 30 Νοεμβρίου 2021