Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021
Θέση Εργασίας - Κοινωνικός Λειτουργός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

  Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» καλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού, με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

 Αρμοδιότητες: 

 • Αξιολόγηση των αναγκών των ωφελουμένων, συμβουλευτική και υποστήριξη
 • Συνεργασία με τις οικογένειες των ωφελουμένων, συμβουλευτική και υποστήριξη
 • Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς που επιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τους ωφελούμενους
 • Συνεργασία με το τμήμα Ερευνας και Ανάπτυξης του φορέα, σε θέματα στρατηγικής, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επικοινωνιακής πολιτικής
 • Εκπροσώπηση του φορέα σε εκδηλώσεις, καθώς και σε ευρωπαϊκά fora

 Απαραίτητα Προσόντα: 

 • Τίτλος σπουδών κοινωνικής εργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής
 • Αδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ή Βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ σε ισχύ
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS OFFICE)
 • Προηγούμενη τριετής συναφής επαγγελματική εμπειρία
 • Αφορά τους άνδρες υποψηφίους: εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές

 Επιθυμητά προσόντα 

 • Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Εμπειρία στο συντονισμό και τη διαχείριση ομάδας

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη 

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ευχέρεια δημόσιου λόγου
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης
 • Διοικητικές ικανότητες οργάνωσης και εποπτείας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης

 Διαδικασία Αξιολόγησης: 

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία ατομικής συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής, ο/η επιλεγείς/σα θα κληθεί να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (τίτλους σπουδών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση ΣΚΛΕ, απόδειξη προϋπηρεσίας).

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» e-mail: secretariat@eeamargarita.gr, το αργότερο έως 21 Ιουνίου 2021.