Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021
Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω: Γεφυρώνουμε το ψηφιακό χάσμα

Στην ψηφιακή εποχή, ο ψηφιακός γραμματισμός είναι αναπόφευκτο πλεονέκτημα για ουσιαστική συμμετοχή στην κοινωνία. Λόγω διαφόρων λόγων - όπως η έλλειψη έμπειρων εκπαιδευτών, κεφαλαίων ή επαρκών εργαλείων - οι άνθρωποι με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν να μην λάβουν κατάλληλη εκπαίδευση στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αυτό αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ζήτημα για την κοινωνία στο σύνολό της, καθώς ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν μπορεί να επωφεληθεί από τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη διαδικασία ψηφιοποίησης.

 

Από την έναρξή του τον Οκτώβριο του 2016, το δίκτυο ENTELIS στοχεύει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος που περιθωριοποιεί τους ηλικιωμένους καθώς και τα άτομα με ή χωρίς αναπηρίες. Το έργο ENTELIS + βασίζεται στα ορόσημα που επιτεύχθηκαν μεταξύ 2014 και 2016 κατά τη διάρκεια του έργου ENTELIS, όπως η Λευκή Βίβλος (White Paper) που δημοσιεύθηκε για την ανάλυση των τάσεων και στόχων πολιτικής σε 6 διαφορετικούς τομείς που σχετίζονται με το ψηφιακό χάσμα: αναπηρία και συμμετοχή, εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία και κοινωνική μέριμνα, τεχνολογία, (κοινωνικά) μέσα. Ο απώτερος στόχος του ENTELIS + είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές για την ενίσχυση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ψηφιακά αποκλεισμένων ομάδων. Αυτό θα φέρει στους ωφελούμενους πολύ συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, όπως το να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

 

Από το 2020, οι δραστηριότητες του ENTELIS + είναι πιο σχετικές από ποτέ: το ξέσπασμα του Covid-19 και η εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης και τα μέτρα απομάκρυνσης που επιβλήθηκαν για να σταματήσει η εξάπλωση του ιού επέβαλαν μια αλλαγή στις κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις, αλλάζοντας τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούμε. Πιστεύουμε ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν νέες στρατηγικές για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος.

 

Η ενότητα “Πόροι” του ιστότοπου ENTELIS + αποσκοπεί στο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες που εργάζονται στον κοινωνικό τομέα για να βρίσκουν υλικό που έχει αναπτυχθεί με σκοπό την υποστήριξη της κατάρτισης στις ΤΠΕ, ειδικά για άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους. Φροντίστε να την ελέγχετε τακτικά για να μην χάσετε καμία ενημέρωση!