Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για για την κάλυψη τριών (3) θέσεων ωφελουμένων στη Ν. Πεντέλη – ΚΔΗΦ ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την κάλυψη τριών (3) θέσεων ωφελουμένων στη Ν. Πεντέλη – ΚΔΗΦ ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

Το «ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας (09)  «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ  - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με τη συμμετοχή του ΕΚΤ και τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ  - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002467,

Προσκαλεί

άτομα με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση να υποβάλουν αίτηση με σκοπό την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων. 

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται στη Γραμματεία του «ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» από την Τρίτη 06/07/2021 έως και την Παρασκευή 16/07/2021 και ώρες 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. 

Επισυνάπτονται η πρόσκληση, η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση.