Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
Θέση Εργασίας - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» καλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης Συμβούλου Σταδιοδρομίας /Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός, οργάνωση και προετοιμασία του πλαισίου παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.)
 • Παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π., σύμφωνα με τις ανάγκες των ωφελούμενων του Φορέα
 • Αξιολόγηση, επανασχεδιασμός και διεύρυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π.
 • Εκπροσώπηση του Φορέα σε εκδηλώσεις, καθώς και σε ευρωπαϊκά fora
 • Συνεργασία με το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Φορέα, σε θέματα στρατηγικής, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επικοινωνιακής πολιτικής 

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων

1.Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι:

α. Είτε: τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό ή σε άλλη επιστήμη με εξειδίκευση στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό. Η εξειδίκευση πρέπει να αναγράφεται στους επίσημους τίτλους σπουδών ή να προκύπτει από την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ή από επίσημη βεβαίωση σπουδών. Ως εξειδίκευση θεωρείται και η αναφορά της κατεύθυνσης σπουδών, εφόσον λειτουργούν κατευθύνσεις στα αντίστοιχα Τμήματα.

β. Είτε: οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό.

 2.Οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πτυχίου/πιστοποιητικού, ή οποιουδήποτε τίτλου έχει χορηγηθεί από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή και Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. του προγράμματος ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό.

Κάθε τίτλος σπουδών, δηλαδή τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακός τίτλος που προβλέπεται παραπάνω ως απαραίτητο προσόν και έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος προς τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MSOFFICE)
 • Αφορά τους άνδρες υποψηφίους: εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές

Επιθυμητά προσόντα

 • Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Εμπειρία στο συντονισμό και τη διαχείριση ομάδας
 • Προηγούμενη σχετική εργασία για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (άνθρωποι με αναπηρία)

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ευχέρεια δημόσιου λόγου
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης
 • Διοικητικές ικανότητες οργάνωσης και εποπτείας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης

Διαδικασία Αξιολόγησης:

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία ατομικής συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής, ο/η επιλεγείς/σα θα κληθεί να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (τίτλους σπουδών, απόδειξη προϋπηρεσίας).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» (e-mail: secretariat@eeamargarita.gr) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο έως 3 Μαρτίου 2023.