Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ της Πρόσκλησης 218/02.07.2021

 

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» σε συνέχεια της υπ΄αριθμ 218/02.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη 3 κενών θέσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης-υποέργου «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» MIS (ΟΠΣ) 5002467, αφού έλαβε υπ΄όψιν τις αιτήσεις των ωφελούμενων/γονέων/κηδεμόνων/δικαστικών συμπαραστατών, ανακοινώνει τον παρακάτω προσωρινό πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων

Οι ωφελούμενοι ή οι γονείς /κηδεμόνες/δικαστικοί συμπαραστάτες, είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρου πίνακα προς την επιτροπή αξιολόγησης και βαθμολόγησης του φορέα, έως την Παρασκευή 23/07/2021 και ώρα 12:00μ. Να τονισθεί, όπως αναφέρεται ρητά στη πρόσκληση, ότι για τους 2 ισοψηφήσαντες θα πραγματοποιηθεί κλήρωση πριν δημοσιευθούν τα οριστικά αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ισοψηφήσαντες, εφόσον επιθυμούν, να παρευρεθούν στη διαδικασία κλήρωσης ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης, την Παρασκευή 23/07/2021 και ώρα 11:00.

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελούμενων και επιλαχόντων στις 28/07/2021 στην ιστοσελίδα του φορέα www.eeamargarita.gr.