Νέα
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ επελέγη να φιλοξενήσει σε μία διήμερη επίσκεψη (16 και 17 Σεπτεμβρίου 2019) τρεις ειδικούς του Lighthouse Network της EASPD, προερχόμενους από τους οργανισμούς SUPPORT-Girona και SOM Fundacio στην Ισπανία. Οι ειδικοί αυτοί αντάλλαξαν μαζί μας γνώσεις και εμπειρίες ως προς το πολύ σημαντικό θέμα της Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων (Supported Decision Making - SDM) και το πώς η Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων συνιστά αλλαγή παραδείγματος από την Υποκαθιστώμενη Λήψη Αποφάσεων που ισχύει έως τώρα.

Την πρώτη ημέρα, οι τρεις ειδικοί γνώρισαν τους ωφελούμενους και τους εργαζόμενους του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, μέσω άμεσης παρατήρησης των δραστηριοτήτων στον φορέα, μέσω job shadowing με τους εργαζόμενους, καθώς και με την πραγματοποίηση συναντήσεων σε ομάδες, όπου και διερευνήθηκαν οι ανάγκες των ωφελουμένων, αλλά και οι στάσεις των εργαζομένων ως προς το θέμα. 

Τη δεύτερη ημέρα, ωφελούμενοι, εργαζόμενοι, οικογένειες των ωφελουμένων και αντιπρόσωποι της Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενημερώθηκαν από τους τρεις ειδικούς σε σχέση με το ζήτημα και συζήτησαν μεταξύ τους πάνω σε αυτό το νομικά δεσμευτικό εργαλείο, που θα οδηγήσει τους ανθρώπους με νοητική αναπηρία σε ανώτερα επίπεδα ανεξαρτησίας, με τρόπο που θα βασίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία (UNCRPD). 

Στις 5 Οκτωβρίου παρουσιάστηκαν από αντιπρόσωπο του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τα συμπεράσματα από αυτήν την επίσκεψη. Επίσης, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα πραγματοποιηθεί webinar, η θεματολογία του οποίου θα αφορά σε αυτά τα συμπεράσματα.

Τα συμπεράσματα συνοψίζονται στο ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες στις δράσεις της επίσκεψης αυτής, αναμένουν ενθουσιωδώς ακόμη περισσότερη γνώση, σε σχέση με το πώς θα αξιοποιηθεί η Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων, αντικαθιστώντας την Υποκαθιστώμενη Λήψη Αποφάσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής πολλών ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία. Ενδιαφέρον όμως είχε και το γεγονός ότι για κάποιους συμμετέχοντες, η αλλαγή παραδείγματος τους φέρνει αντιμέτωπους με δεδομένα που δεν τους είναι καθόλου οικεία, ώστε ακόμη περισσότερο για αυτούς να είναι αναγκαία η υποστήριξη για την κατανόηση, αποδοχή και υλοποίηση του καινούργιου παραδείγματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά βέβαια, αποτελεί η τροποποίηση της ελληνικής νομοθεσίας, ώστε να συμβαδίζει με τις επιταγές της UNCRPD. 

Οι συμμετέχοντες στην ενημέρωση, έλαβαν εκτυπωμένο και σε ηλεκτρονική μορφή σημαντικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποίησαν οι ειδικοί. Αυτό θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στα επόμενα στάδια της συνεργασίας του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ με τους ίδιους τους ανθρώπους του αλλά και με άλλους φορείς, προκειμένου η UNCRPD να γίνει μεγαλύτερο μέρος της πραγματικότητας.