Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023
Ολοκλήρωση Εκδήλωσης ERASMUS+ EQUALVET

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ EQUALVET ERASMUS+

Στις 27 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η τελική εκδήλωση του Προγράμματος ERASMUS+ "EQUALVET" στην Ελλάδα υπό το συντονισμό του ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ. Η εκδήλωση είχε τεράστια επιτυχία με πάνω από 40 συμμετέχοντες από οργανισμούς και δημόσιες αρχές που δραστηριοποιούνται στην Αττική στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Αποκατάστασης ανθρώπων με αναπηρία.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του έργου EQUALvet αλλά και άλλων επιτυχημένων πρακτικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση & Πιστοποίηση χωρίς αποκλεισμούς στην Ελλάδα. Για την κάλυψη αυτών των θεμάτων, η εκδήλωση χωρίστηκε σε τρεις ενότητες.

Στην ενότητα 1, παρουσιάσαμε το έργο EQUALvet. Ομιλητές από το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ και την TUV Hellas παρουσίασαν το έργο, τις μεθοδολογίες κατάρτισης και τον αντίκτυπο από τα πιλοτικά προγράμματα και τις διαδικασίες πιστοποίησης.

Η ενότητα 2 επικεντρώθηκε στην Επαγγελματική Κατάρτιση των ανθρώπων με αναπηρία και η πορεία τους προς την ανοικτή αγορά εργασίας με ομιλητές από την Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ.

Η τρίτη ενότητα είχε αρκετούς ομιλητές από οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα, οι οποίοι παρουσίασαν καλές πρακτικές στην Επαγγελματική Κατάρτιση Ατόμων με Αναπηρία. Οι ομιλητές ήταν από τους οργανισμούς ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ.Π.Α.Π. ΘΕΟΤΟΚΟΣΠΛΟΕΣ ΕΨΥΜΕ Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών, Πανελλήνια Ένωση Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης (ΠΕΨΑΕΕ), και ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ.

Όλες οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στο παρακάτω σύνδεσμο: EQUALVET ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ