Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022
ΚΔΗΦ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

της Πρόσκλησης 165/25-07-2022

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 165/25-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη 5 κενών θέσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης-υποέργου «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» MIS (ΟΠΣ) 5002467, αφού έλαβε υπ΄όψιν τις αιτήσεις των ωφελούμενων/γονέων/κηδεμόνων/δικαστικών συμπαραστατών, την ανακοίνωση της 06/09/2022 των προσωρινών αποτελεσμάτων, ανακοινώνει τον παρακάτω Οριστικό πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων:

  

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

168/05-09-2022

40

2

171/05-09-2022

40

3

169/05-09-2022

35

4

170/05-09-2022

28

 

Οι ωφελούμενοι, των οποίων ο αριθμός πρωτοκόλλου τους συμπεριλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα κατάταξης θα πρέπει να προσέλθουν στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» για να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ , από την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022.