Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2022
ΚΔΗΦ_Προσωρινός_Πίνακας_Κατάταξης_Ωφελούμενων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» σε συνέχεια της υπ΄αριθμ 165/25-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη 5 κενών θέσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης-υποέργου «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002467, αφού έλαβε υπ΄όψιν τις αιτήσεις των ωφελούμενων/γονέων/κηδεμόνων/δικαστικών συμπαραστατών, ανακοινώνει τον παρακάτω προσωρινό πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

168/05-09-2022

40

2

171/05-09-2022

40

3

169/05-09-2022

35

4

170/05-09-2022

28

 

Οι ωφελούμενοι ή οι γονείς /κηδεμόνες/δικαστικοί συμπαραστάτες, είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρου πίνακα προς την επιτροπή αξιολόγησης και βαθμολόγησης του φορέα, έως τη Παρασκευή 09/09/2022 και ώρα 12:00μ.

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελούμενων και επιλαχόντων τη Παρασκευή 09/09/2022 και ώρα 14:00μ στην ιστοσελίδα του φορέα www.eeamargarita.gr.