Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης δυνητικών ωφελούμενων Πρόσκλησης ΚΔΗΦ υπ. αριθμ 209/23-09-2022

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» σε συνέχεια της υπ΄αριθμ 209/23.09.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη 3 κενών θέσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης-υποέργου «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» MIS (ΟΠΣ) 5002467, αφού έλαβε υπ΄όψιν τις αιτήσεις των ωφελούμενων/γονέων/κηδεμόνων/δικαστικών συμπαραστατών, ανακοινώνει τον παρακάτω προσωρινό πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

214/30.09.2022

62

2

213/30.09.2022

60

 

Οι ωφελούμενοι ή οι γονείς /κηδεμόνες/δικαστικοί συμπαραστάτες, είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρου πίνακα προς την επιτροπή αξιολόγησης και βαθμολόγησης του φορέα, έως και τη Δευτέρα 10/10/2022 και ώρα 12:00μ.

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελούμενων και επιλαχόντων στις 10/10/2022 και ώρα 15:00 στην ιστοσελίδα του φορέα www.eeamargarita.gr.