Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022
Πίνακας Οριστικής Κατάστασης Πρ.224

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ της Πρόσκλησης 224/24-10-2022

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 224/24-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη 1 κενής θέσεως στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης-υποέργου «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» MIS (ΟΠΣ) 5002467, αφού έλαβε υπ΄όψιν τις αιτήσεις των ωφελούμενων/γονέων/κηδεμόνων/δικαστικών συμπαραστατών, την ανακοίνωση της 04/11/2022 των προσωρινών αποτελεσμάτων, ανακοινώνει τον παρακάτω Οριστικό πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων και επιλαχόντων

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

232/01.11.2022

62

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

1

233/01.11.2022

60

2

236/02.11.2022

42

3

235/02.11.2022

40

 

Οι ωφελούμενοι, των οποίων ο αριθμός πρωτοκόλλου τους συμπεριλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα κατάταξης θα πρέπει να προσέλθουν στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» για να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ, από την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2022.