Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022
Πρόσκληση ΚΔΗΦ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ

 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με τη συμμετοχή του ΕΚΤ και τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» λειτουργώντας ως δικαιούχος  της πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ)5002467, κάνει γνωστό ότι, για την κάλυψη μίας (1) κενής θέσης δυνητικά ωφελούμενου

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Άτομα με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών Διημέρευσης - Ημερήσιας φροντίδας στις εγκαταστάσεις του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ στη Νέα Πεντέλη οδός Μεσολογγίου 4-6 και Ραιδεστού 7-9.

Συγκεκριμένα, η παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας αφορά τριάντα οκτώ (38) ωφελούμενους η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, τα κατωτέρω:

  • Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου.
  • Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).
  • Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.
  • Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης.
  • Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
  • Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.
  • Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) για 8 ώρες ημερησίως (ωράριο λειτουργίας Κέντρου 07:30-15:30) για κάθε ωφελούμενο, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου της μεταφοράς από και προς το Κέντρο.

Η δομή λειτουργεί όλο το έτος εκτός του μηνός Αυγούστου και η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους είναι έως  τις 30/06/2023.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται στη Γραμματεία του Ε.Ε.Α «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» από την Τετάρτη 26/10/2022  έως και την Πέμπτη 03/11/2022 και ώρες 10:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

Προσοχή: Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας  ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.                 

Η επιλογή των άμεσα ωφελουμένων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΑΤΤ026/31-08-2016 της Περιφέρειας Αττικής, με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ».

 Δείτε την Αίτηση Συμμετοχής προς συμπλήρωση. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορείτε να βρείτε στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.