Νέα
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ESF Transnational Cooperation: including and empowering people throughout life

Η ετήσια διακρατική πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ESFTP19) «ESF Transnational Cooperation: including and empowering people throughout life» έλαβε χώρα στις 21 και 22 Μαΐου 2019 στις Βρυξέλλες.

Ο στόχος του συνεδρίου ήταν διττός:

  • η διάδοση, σε ευρύ κοινό, των αποτελεσμάτων που αντλήθηκαν από τη διακρατικότητα του ΕΚΤ, ιδίως από το έργο των Θεματικών Δικτύων, καθώς  και από διακρατικά προγράμματα
  • η ανταλλαγή του τρόπου με τον οποίο το ΕΚΤ και η διακρατικότητα μπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένα τον πειραματισμό των προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των ανεκπλήρωτων κοινωνικών αναγκών και των αναγκών της αγοράς εργασίας, καθώς και τις πιεστικές κοινωνικές προκλήσεις.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι χρήστες, οι υπεύθυνοι έργων, οι διαχειριστικές αρχές και οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς μίλησαν για την ιστορία της διακρατικής πλατφόρμας του ΕΚΤ. Αναφορές από επιλεγμένα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών, απεικόνισαν τον τρόπο με τον οποίο το ΕΚΤ βελτίωσε τις συνθήκες διαβίωσης ή/και εργασίας των ανθρώπων. Ο συνδετικός κρίκος του συνεδρίου του ΕΚΤ ήταν ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, έχοντας στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, έλαβε μέρος στο συνέδριο ESF TP Annual Conference 2019. Μεταξύ άλλων, το Μαργαρίτα παρακολούθησε τα εξής workshops, τα οποία βρίσκονται σε άμεση  συνάρτηση με τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει: α) Investing in careers: Job carving for Inclusive employment, β) Inclusive approaches to diversity in society and the workplace, γ) Exploiting opportunities and managing bottlenecks. Τα οφέλη ήταν πολλαπλά, τόσο σε επίπεδο δικτύωσης, όσο και σε επίπεδο απόκτησης τεχνογνωσίας.