Νέα
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019
«Ευ ζην για ανθρώπους τρίτης ηλικίας με νοητικές αναπηρίες»

Η Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.) σε συνεργασία με το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, έχουν αναλάβει από κοινού μία δράση με τίτλο: «Ευ ζην για ανθρώπους τρίτης ηλικίας με νοητικές αναπηρίες», δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που συγχρηματοδοτείται από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι:

α) Να αποτυπωθούν οι φορείς που ασχολούνται με ανθρώπους τρίτης ηλικίας με νοητική αναπηρία τόσο σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και σε επίπεδο Φορέων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου,

β) Να καταγραφούν, μέσω ερωτηματολογίων και ημιδομημένων συνεντεύξεων, οι πρακτικές, τα προγράμματα, οι δράσεις, οι δραστηριότητες και οι στόχοι που ακολουθούνται για αυτούς τους ανθρώπους,

γ) Να καταγραφεί ο αντίκτυπος που έχουν τα παραπάνω προγράμματα στους ωφελούμενους και να αναδειχθούν καλές πρακτικές,

δ) Να καταγραφούν πιθανά ελλείμματα στις παρεχόμενες υπηρεσίες σε πολίτες του Δήμου σας και να αποτυπωθούν σχετικές ανάγκες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε τελική εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου στο δήμο Βριλησσίων. Παρουσιάσθηκαν οι ανάγκες, τα ελλείμματα, οι προκλήσεις και οι προτάσεις βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με έναν λήπτη των ανωτέρω υπηρεσιών και να ακούσουμε τη δική του άποψη.