Κέντρο Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής για τους ανθρώπους με νοητική αναπηρία και η διεύρυνση της πληθυσμιακής ομάδας τρίτης ηλικίας αναδεικνύουν την ανάγκη για πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους σύμφωνα με το άρθρο 25 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Η γενιά των παιδιών με νοητική αναπηρία, που οι γονείς τους δημιούργησαν ή στήριξαν τα σχολεία ειδικής αγωγής μετά τη δεκαετία του 1980, συγκροτεί σήμερα μια πληθυσμιακή ομάδα ηλικιωμένων, η οποία είναι πολύ πιο επιβαρυμένη σε σχέση με τον τυπικό πληθυσμό, με σύνθετα προβλήματα υγείας, απομόνωσης και έκπτωσης δεξιοτήτων.

Το Κέντρο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ προσφέρει υποστήριξη και συνοδευτικά προγράμματα σε καθημερινή βάση σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας ή χαμηλής λειτουργικότητας με νοητική αναπηρία. Οι παρεμβάσεις είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελουμένων και έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη δραστική βελτίωση του επιπέδου ζωής τους, μέσα από προγράμματα τα οποία:

  • τους κινητοποιούν και κρατούν ενεργό το ενδιαφέρον τους, με τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό των κατακτημένων δεξιοτήτων και γνώσεων,
  • επιβραδύνουν την αναμενόμενη έκπτωση,
  • δρουν προληπτικά στην εμφάνιση συμπτωμάτων οργανικών διαταραχών (όπως η άνοια), ή δρουν παρεμβατικά σε πρώιμο στάδιο,
  • υποστηρίζουν συμβουλευτικά και πρακτικά τις οικογένειες,
  • ενισχύουν την κοινωνικοποίηση.

 

Στο Κέντρο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ δοκιμάζεται ένα μοντέλο για τη δημιουργία Κοινωνικής Αξίας: Στόχος είναι να (απο)δείξει ότι οι άνθρωποι με νοητική υστέρηση τρίτης ηλικίας έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να παραμένουν κοινωνικά ενεργοί, όταν έχουν τη στήριξη από το κατάλληλο πλαίσιο υπηρεσιών. Αυτό συνεπάγεται καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ίδιους και τους οικείους τους. Οι ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ είναι η πρώτη εξειδικευμένη δομή για ανθρώπους με νοητική υστέρηση τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα.