Νέα
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019
Πρώτη Διακρατική Συνάντηση του Προγράμματος ERASMUS+ "ValorEmpl"

Ο οργανισμός MPC Sint Franciscus vzw (Βέλγιο), σε συνεργασία με τους οργανισμούς DeLork (Βέλγιο),  Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα (Ελλάδα), Les Genêts d'Or (Γαλλία), FUNDACIO AMPANS (Ισπανία), Cooperativa Assistenza Disabili infermi Anziani  Infanzia (Ιταλία), Association de Recherche et de Formation sur l'Insertion en Europe (Βέλγιο) και SEVEL SERVICES (Γαλλία), έχουν αναλάβει από κοινού μία δράση με τίτλο: «Valorising Employment for People with Disability».

Ο στόχος του προγράμματος ValorEmpl είναι να επισημάνει στοιχεία και πρακτικές που διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία: να εντοπισθούν καλές πρακτικές, να διερευνηθούν από κοινού και να προσδιορισθούν τα βασικά στοιχεία επιτυχίας αλλά και τα εμπόδια που ανακύπτουν ως προς την απασχόληση ανθρώπων με νοητική αναπηρία.

Επιπλέον, μία σειρά εκδηλώσεων και εργαστηρίων (workshops) που προσέγγισαν το θέμα της εργασίας των ανθρώπων με αναπηρίες και ενθάρρυναν τη βούληση των συμμετεχόντων να συνεργαστούν σε αυτό το θέμα, μας κάνουν να πιστεύουμε  πως η δράση αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία για την ενίσχυση του δικτύου γύρω από το θέμα της εργασίας / εθελοντικής εργασίας / δέσμευσης / ανάληψης κοινωνικών ρόλων.

Μέσω του έργου ValorEmpl, η κοινοπραξία στοχεύει:

  • Στη βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με ανθρώπους με νοητική αναπηρία.
  • Στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για ανθρώπους με νοητική αναπηρία.
  • Στην ανασκόπηση των νέων μορφών ένταξης και εργασιακής απασχόλησης ανθρώπων με νοητική αναπηρία.
  • Στον προσδιορισμό και την ανάλυση καλών πρακτικών και παραγόντων που οδηγούν στην επιτυχία, για τη βελτίωση του ρόλου του παρόχου υπηρεσιών στην υποστήριξη της εργασίας ανθρώπων με νοητική αναπηρία.
  • Στην ενίσχυση του δικτύου των οργανισμών και των φορέων παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι δεσμεύονται να στηρίξουν την κοινωνική ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά την εργασία /την εθελοντική εργασία και την εμπλοκή των ωφελούμενων, μέσω της ανάληψης κοινωνικών ρόλων.

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ συμμετείχε τον Σεπτέμβριο του 2019 στην πρώτη διακρατική συνάντηση ανάμεσα στους εταίρους του έργου στις Βρυξέλλες.